Reklamačný poriadok

Všetky výrobky na našich stránkach majú:

  • zákonom stanovenú záručnú lehotu
  • zákonom stanovenú lehotu na skryté závady
  • záručnú lehotu od výrobcu, ktorej dĺžka a rozsah závisia od výrobkov a značiek

Reklamáciu môžete vybaviť:

  • telefonicky:
  • e-mailom: 

Pred samotnou reklamáciou nás kontaktuje a informujte. Následne tovar na reklamáciu zašlite na našu adresu uvedenú nižšie, nie však na dobierku! Najlepší spôsob je zaslať tovar doporučenou zásielkou. K tovaru musí byť priložená fotokópia faktúry, ktorú kupujúci prijal a sprievodný list ohľadom reklamovanej veci. Vaša reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru na našu adresu. O priebehu reklamácie budete informovaný. Akonáhle prijmeme Váš tovar, budeme Vás informovať o ďalších krokoch reklamácie, k obojstranne vyhovujúcemu riešeniu. Najčastejšie posielame tovar nový (kus za kus), alebo iný, Vami vybraný (v rovnakej cenovej kategórii), prípadne Vám vrátime peniaze. Následne bude reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Okamžite budete telefonicky alebo e-mailom informovaní o výsledku reklamácie.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania tovarov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania, rovnako ako za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Záručná doba je pri každom tovare 24 mesiacov (ak nie je uvedené inak).

Reklamovaný produkt zašlite na adresu:


,

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 051/ 7721 597, fax č.: 051/ 7721 596, e-mail: pr@soi.sk.

Upozornenie: Ak dôjde k poškodeniu tovaru zo strany kupujúceho, predávajúci nie je povinný reklamáciu uznať.

V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľky alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.